June 27, 2019

นวัตกรรมใหม่ของการแพทย์ รักษาโรคด้วย Stemcell

สเต็มเซลล์เมืองไทย

ในเมืองไทย กฎหมายอนุญาตให้ใช้สเต็มเซลล์เฉพาะการรักษาโรคในระบบโลหิตวิทยาและมะเร็งบางประเภทเท่านั้น

Uncategorized

เซลล์ต้นกำเนิดรักษาโรคได้อย่างไร ?

หลักการทำงานของเซลล์ต้นกำเนิดก็คือ ในร่างกายมนุษย์จะมีเซลล์ทั้งสิ้น 100 ล้านล้านเซลล์

Uncategorized

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

ชนิดของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell)

Uncategorized